Documento de Protección do Menor

LIMIAR

A Asociación Vieiro ten como fin promover e realizar actividades de carácter cultural e social, especialmente de protección da infancia e a mocidade, así como acción social comunitaria e familiar (artigo 2º dos Estatutos da Asociación Vieiro

 1. A Asociación Vieiro declara o seu compromiso coa formación integral dos socios e de todos os que participan nas súas actividades, sen limitarse só ao seu deseño e contido, senón atendendo tamén o estilo no que se desenvolven estas actividades. A protección do menor faise realidade en cada unha das actividades que organiza e/ou realiza a Asociación Vieiro e quérese facer chegar a todos, fillos e pais, mediante actitudes positivas de respecto, xenerosidade, entrega e dedicación polos demais.
 2. A Asociación proponse como un dos seus obxectivos principais ensinar a convivir a todos os mozos, fomentando o respecto polos demais e o uso das normas de educación e respecto. Ao favorecer o enriquecemento social e un compartimento civilizado prevéñense actitudes e situacións de rexeitamento, e garántese o libre desenvolvemento da personalidade dos socios, no marco do respecto aos principios constitucionais e estatutarios, así como á normativa específica da nosa Comunidade Autónoma, a súa cultura e o seu medio ambiente natural.
 3. Para a consecución dos seus obxectivos formativos, a Asociación contará sempre cos pais dos socios, agradecendo a súa implicación nas actividades da Asociación e colaborando de preto con eles no seu papel de primeiros educadores dos seus fillos. Por iso, todos os monitores coidarán con dilixencia a comunicación coas familias dos socios.

Orientacións de trato cos socios menores e coas súas familias

 1. A posición da Asociación é de tolerancia cero das actitudes violentas cara os menores. Darase unha resposta inmediata no caso de intimidación, acoso ou malos tratos entre iguais (ben sexa físico ou psíquico; oral, escrito, xestual ou informático). Procúrase afacer aos socios a respectarse e evitar o contacto físico, pelexas, insultos, ou calquera outra actuación que poida levar a algún a sentirse maltratado, aínda que se presenten como bromas. Formarase aos socios na actitude de axuda e xenerosa de atención aos desfavorecidos.
 2. Evitarase o consumo de drogas, alcol, tabaco e outras sustancias nocivas para a saúde. De igual maneira, respectaranse as recomendacións dadas polas autoridades sanitarias no referente aos hábitos alimenticios saudables para os menores. Protexerase aos socios da exhibición de símbolos ou emblemas que atenten contra a dignidade das persoas e contra os dereitos humanos.
 3. Educarase aos socios no sentido do pudor como mostra de respecto aos demais. Evitarase que coincidan menores e persoas adultas en vestiarios.
 4. Un adulto non vai a soas en coche cun menor salvo que teña o consentimento explícito dos pais e de modo excepcional. Os monitores non dormen nas habitacións (ou tendas) cos menores. Se se trata dunha actividade que tamén atende o capelán, este ocupa sempre un dormitorio aparte.
 5. Cando os monitores ou o capelán falan a soas cun menor deben facelo nun lugar á vista dos demais. No caso de que se teña que utilizar unha sala, esta deberá ter unha porta de cristal ou, se non a hai, deixarán a porta aberta. Evitaranse manifestacións inapropiadas de afecto por parte dos monitores e dos menores.
 6. As actividades e deportes realizados e organizados pola Asociación Vieiro terán carácter formativo. As actividades cualificadas nalgúns casos de risco (por exemplo rafting, barranquismo, pontes de corda, etc.) realizaranse con profesionais ou empresas especializadas, co preceptivo seguro e o permiso dos pais. A Asociación velará pola seguridade viaria e a experiencia dos condutores dos vehículos que se utilicen para o transporte dos socios.
 7. A Asociación observará -para todos os efectos- o disposto na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de deciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales e demais normativas de desenvolvemento así como os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación destes datos por parte dos pais ou titores dos socios.

Procedemento de actuación en caso de incidencias con menores

 1. Se se tivese coñecemento dalgunha información que puidese significar un posible acoso, abuso ou malos tratos a un socio, actuarase con celeridade, prudencia e claridade; seguindo o procedemento ou protocolo de actuación previsto para estes casos.
 2. Deben coñecer estas normas de convivencia todos os que colaboran nas actividades do Club xuvenil (membros da Xunta Directiva, monitores, profesores, adestradores dos equipos deportivos, capeláns, etc.) e haberán de aterse a elas na súa actuación ordinaria.

1. Notificación de sospeitas ou queixas de malos tratos ou abuso

1.1 Se un socio informa a un monitor ou directivo do Club xuvenil sobre unha situación de malos tratos ou abuso sufrido por el, provocado por calquera membro do Club xuvenil (persoal ou outros socios), escoitaráselle con detemento e preguntaráselle polos feitos, sen entrar en detalles innecesarios. Non se deberá facer ningunha promesa de confidencialidade ao informante; ao contrario, haberá que dicirlle que porán en coñecemento dalgunhas persoas (moi poucas) o que lle contou para que se tomen as medidas adecuadas. De inmediato, se comunicará ao Director do Club xuvenil ou, en caso de ausencia, ao que faga as súas veces.

1.2 Esta comunicación, se se fai de palabra, é conveniente acompañala dunha información por escrito, breve, que recolla os feitos coa maior exactitude posible, distinguindo o sucedido segundo o menor e a interpretación que se fai dos feitos.

1.3 Tamén se informará inmediatamente ao Director do Club Xuvenil no caso de que sexan os pais dos socios ou outros socios os que se queixen doutro socio ou monitor.

1.4 A mesma obrigación recae sobre o monitor que presencie os feitos.

2. Accións posteriores á notificación de malos tratos ou abuso

2.1 O Director do Club xuvenil informará o Presidente da Xunta Directiva. Esta comunicación será preceptiva sempre en caso de abusos e optativa en caso de malos tratos, en función da gravidade dos feitos relatados. A partir deste momento, é responsable da instrución do caso o Presidente da Xunta Directiva ou o membro da Xunta en quen delegase para estes asuntos, axudado polo Director do Club xuvenil.

2.2 Con esta comunicación dará comezo unha investigación interna co obxecto de esclarecer os feitos e tomar as medidas oportunas. Os feitos manifestados e os distintos resultados da investigación iranse recollendo por escrito nun expediente interno. Para velar pola confidencialidade, só terán acceso a este expediente o Presidente da Xunta Directiva e o Director do Club xuvenil.

2.3 A investigación débese levar a cabo coa máxima dilixencia, polo que se porán todos os medios para ter a información necesaria canto antes. Desde o momento en que se recibe a queixa e, en consecuencia, iníciase a investigación dos feitos, evítase que o presunto agresor e o menor entren en contacto e mesmo que compartan espazos, e tómanse todas as medidas necesarias para evitar que os feitos -de ser certos- puidesen volver repetirse. Queda ao xuízo do Presidente se, pola gravidade dos feitos manifestados, convén suspender temporalmente das súas funcións ao presunto agresor, ou mesmo ordenarlle que se afaste das instalacións.

2.4 Inmediatamente despois o Presidente porase en contacto cos pais ou titores do menor para informar os feitos relatados polo socio e actuar, desde o primeiro momento, de acordo con eles. Se as houbese, tamén habería que poñerse en contacto na maior brevidade coas familias dos menores que fosen testemuñas do suposto abuso ou agresión.

2.5 Para completar a investigación, no caso de que se estime oportuno, poderanse ter outras entrevistas (con outros socios, persoal do Club xuvenil e pais doutros socios).

2.6 No caso de que o presunto agresor sexa un socio, o encargado da investigación reunirase con urxencia cos seus pais para informarlles da situación e acto seguido pedirá ao socio que, diante dos seus pais, ofreza unha explicación dos feitos ocorridos.

2.7 No caso de que o presunto agresor sexa algún dos que colaboran activamente nas actividades do Club xuvenil (monitor, directivo, pai, adestrador, etc.), o encargado da investigación solicitará á persoa acusada unha explicación por escrito dos feitos co maior detalle posible. Incorporarase este testemuño, debidamente protocolizado con data e firma, ao expediente aberto.

2.8 Farase todo o posible por protexer a intimidade, o dereito á honra e á boa imaxe da persoa contra a que se realizou unha queixa, mentres non se demostre a verdade da acusación.

3. Resolución do expediente

3.1 Unha vez terminada a investigación, o Presidente da Xunta Directiva convocará unha reunión extraordinaria da Xunta para informar sucintamente dos feitos e transmitir as conclusións da investigación. Asínase unha acta e dáse por pechado o expediente interno, que se arquivará convenientemente. No expediente deberanse incluír as medidas adoptadas tras a investigación.

3.2 Se se confirma a veracidade dos feitos relatados, no caso de que se trate de persoal que presta os seus servizos no Club xuvenil, o implicado será apartado inmediata e definitivamente das súas responsabilidades no Club xuvenil.

3.3 Se o agresor é outro socio, no caso de que se confirme a veracidade dos feitos relatados, expúlsaselle directamente do Club xuvenil.

3.4 Informarase os pais ou titores do menor afectado e porase á súa disposición toda a información de que se dispón para que ponderen -se o estiman oportuno- a denuncia dos feitos ante as autoridades. En todo caso, debe quedar clara a disposición do Club xuvenil para colaborar no que a familia estime oportuno, sen substituír aos pais ou titores, salvo que a normativa aplicable estableza a obrigación de denunciar aínda que eles non quixesen facelo.

3.5 No caso de que se demostre que a acusación é falsa, o socio que a fixo será expulsado do Club xuvenil. Falarase cos seus pais ou titores para expor a gravidade que ten facer unha acusación falsa deste tipo, e fixarase o modo de restituír a boa fama da persoa denunciada. No caso de que a acusación falsa fose realizada polos pais, titores ou calquera outra persoa maior de idade, a persoa falsamente acusada –y en o seu caso o Club xuvenil- valorarán a oportunidade de acudir aos tribunais de xustiza.

3.6 A resultas da investigación, a Xunta Directiva do Club Xuvenil e o seu comité directivo revisarán as normas de convivencia e os protocolos de actuación por se é conveniente actualizalos para pór máis medios efectivos que eviten casos similares.